Π1.1 Λογότυπο προγράμματος και ιστοσελίδα

 Π1.2 Έντυπα διάχυσης της πληροφορίας & Ενέργειες προώθησης

 Π1.3 Δείκτες και σχέδιο εκμετάλλευσης

 Π1.4 Οδηγίες για εταιρίες αποχέτευσης

 Π2.1 Στάθμη θάλασσας, υδραυλικές και περιβαλλοντικές συνθήκες

 Π2.2 Σχεδιασμός παρεμβάσεων στις υδραυλικές κατασκευές

 Π3.1 Σύστημα Πολυπρακτόρων

 Π4.1 Πρωτόκολλα Λογικής Πρακτόρων

 Π4.2 Υδραυλική Μοντελοποίηση

 Π5.1 Σχεδιασμός και προδιαγραφές συστήματος συλλογής δεδομένων

 Π6.1 Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος

 Π7.1 Πιλοτικό σύστημα

 Π7.2 Αναφορά Αξιολόγησης