Τίτλος Ενότητας: ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Περιγραφή: Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό του επίσημου λογοτύπου και της ιστοσελίδας του έργου, καθώς και των εντύπων διάχυσης των αποτελεσμάτων του. Επίσης, θα οργανωθούν ενέργειες προώθησης του έργου, ενώ θα αναπτυχθούν κάποιοι δείκτες και ένα σχέδιο εκμετάλλευσης του Real-t-SO. Τέλος, θα συνταχθεί ένα έντυπο οδηγιών εγκατάστασης και αξιοποίησης του εργαλείου, το οποίο θα δοθεί στις εταιρίες διαχείρισης αποχετευτικών δικτύων

Παραδοτέα:

Π1.1 Λογότυπο προγράμματος και ιστοσελίδα

Π1.2 Έντυπα διάχυσης της πληροφορίας & Ενέργειες προώθησης

Π1.3 Δείκτες και σχέδιο εκμετάλλευσης

Π1.4 Οδηγίες για τις εταιρείες αποχέτευσης