Τίτλος Ενότητας: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΟΛΥΠΡΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Στην ενότητα αυτή θα υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος πολυπρακτόρων καθώς και θα αναπτυχθεί το λογισμικό του Real-t-SO

Παραδοτέα:

Π3.1 Σύστημα Πολυπρακτόρων