Τίτλος Ενότητας: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Περιγραφή: Στην ενότητα αυτή θα δημιουργηθούν τα πρωτόκολλα λογικής των πρακτόρων ενώ θα μοντελοποιηθεί υδραυλικά το σύστημα ελέγχου

Παραδοτέα:

Π4.1 Πρωτόκολλα Λογικής Πρακτόρων

Π4.2 Υδραυλική Μοντελοποίηση