Τίτλος Ενότητας: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Περιγραφή: Στην ενότητα αυτή θα σχεδιαστούν και καθοριστούν οι προδιαγραφές του συστήματος συλλογής, διαχείρισης και μεταφοράς δεδομένων στο σύστημα πολυπρακτόρων

Παραδοτέα:

Π5.1 Σχεδιασμός και προδιαγραφές συστήματος συλλογής δεδομένων