Τίτλος Ενότητας: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Περιγραφή: Στην ενότητα αυτή θα εγκατασταθεί ο προδιεγραφόμενος μηχανολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός του συστήματος Real-t-SO, καθώς και θα στηθεί το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς των δεδομένων μέτρησης των απαιτούμενων παραμέτρων ελέγχου

Παραδοτέα:

Π6.1 Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος