Η υλοποίηση του Real-t-SO θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των ακολούθων ενοτήτων εργασίας:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ
1
ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
3
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΟΛΥΠΡΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
4
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
5
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
7
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΟΛΗ